Menu
Strona główna | Mapa serwisu |
"); var script = document.getElementById("__ie_onload"); script.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == "complete") { inNugg(); // } }; /*@end @*/ window.onload = inNugg; Kobiety w obliczach wojny. Kobiety w walce o niepodległość.
Rola kobiet polskich w szeregach armii.
Przekrój przez okresy historyczne i działania wojenne 
 
Wiek XX - organizacje
Strona główna > Wiek XX - organizacjeWyciąg z Dziennika Ustaw Nr 25.
(Str.376 i 391 - Poz.220) - sierpień 1938 rok.

Rozdział 2.
Zakres powszechnego obowiązku wojskowego.
Art.8.   (2) Kobiety podlegają powszechnemu obowiązkowi w razie przyjęcia tego obowiązku ochotniczo, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art.103 ust.(3).

Rozdział 4.
Pomocnicza służba wojskowa,

Art.l0l.
(1) Pomocniczą służbę wojskową pełni się w razie mobilizacji i w czasie wojny.
(3) Obowiązek pomocniczej służby wojskowej trwa przez czas wojny, lub pozostawania wojska i marynarki wojennej, albo też ich części w stanie zmobilizowanym.

Art. 102.
(2)Obowiązkowi pomocniczej służby wojskowej podlegają
również kobiety w wieku od ukończenia lat 19 do ukończonych lat 45 w razie ochotniczego zgłoszenia się do tej służby. Warunki ochotniczeg zaciągu i sposób jego przeprowadzenia ustala rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.
104.(1)
 
Kobiety, które ukończyły przeszkolenie wojskowe podlegają obowiązkowi odbycia pomocniczej służby wojskowej w warunkach art.101, na równi z mężczyznami podlegającymi obowiązkowi.

Art. 105.(1)
Pomocnicza służba wojskowa polega na pełnieniu służby
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, łączności, technicznej, przeciwpożarowej, wojskowej służby zdrowia, transportowej, biurowej oraz innej, potrzebnej dla celów obrony Państwa.


admin: sosna